Upravit stránku
Tento kodex představuje především morální závazek naší společnosti a jejích zaměstnanců  k důležitým zásadám profesionálního
chování či jednání, ať již navenek společnosti nebo vůči sobě navzájem. 

RESPEKTUJeme PRAVIDLA

vážíme si práce ostatních
vykonáváme svou práci ve shodě s vnitřními předpisy a zákony

JSme VZOREM PRO OSTATNÍ

svým přístupem jsme vzorem pro ostatní
vytváříme v pracovních týmech atmosféru spolupráce a důvěry

JEDNÁMe A MLUVÍMe OTEVŘENĚ

spory řešíme věcně, kultivovaně a otevřeně s přímými nadřízenými
respektujeme jejich rozhodnutí

PLNĚ UPLATŇUJeme SVÉ ODBORNÉ ZNALOSTI

vedoucí uplatňují vůči zaměstnancům rovný přístup
s důrazem na hodnocení dle odvedené práce a plnoprávného
začlenění do kolektivu

CHRÁNÍM JMÉNO SKUPINY A JEJÍ MAJETEK

nejseme lhostejní
zachováváme mlčenlivost a chráníme interní informace

JSme ČESTNí

nepřijímáme úplatky a nezneužíváme svého pracovního
postavení a firemního majetku